Algemene voorwaarden

De algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden, gedeponeerd 15 juni 2004 bij de Kamer van Koophandel te Arnhem onder nummer 09159186, van de vereniging van Nederlandse Tapijtfabrikanten (VNTF) zijn mede van toepassing; De leveringsvoorwaarden van www.brinkandcampman.com prevaleren.

 

ARTIKEL 1: ALGEMEEN

Deze algemene voorwaarden maken deel uit van alle door ons te sluiten overeenkomsten en door ons gedane aanbiedingen, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders door ons vermeld. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend. De toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van koper wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

 

ARTIKEL 2: PRIJZEN

Totdat de overeenkomst volledig is nagekomen, zijn wij bevoegd de prijzen te verhogen met de kosten, die het gevolg zijn van overheidsmaatregelen.

 

ARTIKEL 3: LEVERING

De door ons te leveren zaken zijn voor rekening en risico van de koper, alsmede zolang de voorraad strekt. Levering geschiedt conform Incoterms 2000.

 

ARTIKEL 4: LEVERTIJD

Levering binnen Nederland vindt circa 1 week na ontvangst van betaling plaats. Voor overige landen vindt levering circa 2 weken na ontvangst van betaling plaats. Genoemde levertijden zijn slechts indicatief en niet bindend.

 

ARTIKEL 5: OVERMACHT

Indien wij als gevolg van overmacht niet of niet tijdig leveren, heeft de verlopende partij het recht, nadat tenminste 30 dagen zijn verstreken na het intreden van de overmacht, om de (verdere) uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden.

 

ARTIKEL 6: BETALING

De bankkosten voor betaling zijn voor rekening van de koper. Indien koper niet tijdig betaalt is hij van rechtswege in verzuim en is hij vanaf de vervaldatum aan ons een rente verschuldigd gelijk aan 1,5 % per maand over het faktuurbedrag. De buitengerechtelijke kosten, verbonden aan de incasso van een niet of niet geheel betaalde factuur, zijn voor rekening van de koper.

 

ARTIKEL 7: EIGENDOMSVOORBEHOUD

Wij behouden ons het eigendom van alle door ons aan koper geleverde zaken, totdat de koopprijs voor al deze zaken geheel is voldaan. Koper is gehouden de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken als herkenbaar eigendom van ons te bewaren. Koper machtigt ons hierbij reeds nu voor als dan om het terrein en/of perceel, waar de zaken zich bevinden, te betreden teneinde deze te kunnen terugnemen. De goederen worden geleverd zonder recht op retournering of reclamatie van de koper.

 

ARTIKEL 8: OPSCHORTING EN ONTBINDING

Indien koper niet of niet tijdig voldoet aan enige verplichting uit de overeenkomst, hebben wij het recht de (verdere) uitvoering van alle met de koper gesloten overeenkomsten op te schorten en/of de overeenkomst of het niet uitgevoerde gedeelte daarvan te ontbinden. Alle transacties geschieden tegen vooruitbetaling.

 

ARTIKEL 9: HERROEPINGSRECHT

U heeft het recht uw bestelling tot 14 dagen na ontvangst zonder opgave van reden te annuleren. U heeft na annulering nogmaals 14 dagen om uw product retour te sturen. U krijgt dan het volledige orderbedrag inclusief verzendkosten gecrediteerd. Enkel de kosten voor retour van u thuis naar onz magaizjn in Lichtenvoorde zijn voor eigen rekening. Deze kosten bedragen minimaal €40,- per pakket, raadpleeg voor de exacte tarieven de website van uw vervoerder.

Indien u gebruik maakt van uw herroepingsrecht, zal het product met alle geleverde toebehoren en, indien redelijkerwijze mogelijk, in de originele staat en verpakking aan de ons worden geretourneerd.

Om gebruik te maken van dit recht kunt u contact met ons opnemen via [email protected]. Wij zullen vervolgens het verschuldigde orderbedrag binnen 14 dagen na aanmelding van uw retour terugstorten mits het product reeds in goede orde retour ontvangen.

 

ARTIKEL 10: KLACHTEN

Geringe in de handel gebruikelijke en/of technische onvermijdelijke afwijkingen in kwaliteit, afmetingen, kleuren, finish en omlopen van de pool (shading), kunnen geen grond opleveren voor klachten.

Voor het retour melden geldt de wettelijke termijn van 30 dagen, na ontvangst van het product.

Brink & Campman behoudt zich het recht retourkosten zonder aanleiding of klacht bedragen van  € 40,- per product in rekening te brengen na in met inachteneming van de wettelijke herroeppingstemijn van 14 dagen.

 

ARTIKEL 11: TERUGBETALINSBELEID

Brink & Campman stort het gehele aankoopbedrag (exclusief eventuele verzend- en betaalkosten) minus de de kosten voor retourneren zo snel mogelijk terug, maar uiterlijk binnen 30 dagen na ontvangst van de herroepingsmededeling.

Brink & Campman behoudt zich het recht te wachten met de terugbetaling totdat wij het product(en) hebben ontvangen, of tot het moment dat je aangetoond hebt deze te hebben opgestuurd. 

 

ARTIKEL 12: UITSLUITING VAN AANSPRAKELIJKHEID

Wij zijn niet gehouden tot vergoeding van bedrijfsschade of enige andere schade, door koper geleden of te lijden, ten gevolge van vertraagde of ondeugelijke levering danwel gebreken aan geleverde zaken, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld onzerzijds.

 

ARTIKEL 13: PRODUKTAANSPRAKELIJKHEID

Koper vrijwaart ons tegen alle aanspraken(van derden) terzake van door ons aan koper geleverde zaken, waarvoor (die derden) schade mochten hebben geleden of zullen lijden.

 

ARTIKEL 14: TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTER

Op alle onder deze voorwaarden gesloten overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen, terzake waarvan forumkeuze is toegelaten, zullen in eerste aanleg uitsluitend worden voorgelegd aan de rechter in Amsterdam.