Brink and Campman Outlet Store

Algemene voorwaarden

De algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden, gedeponeerd 15 juni 2004 bij de Kamer van Koophandel te Arnhem onder nummer 09159186, van de vereniging van Nederlandse Tapijtfabrikanten (VNTF) zijn mede van toepassing; De leveringsvoorwaarden van www.brinkandcampman.com prevaleren.

 

ARTIKEL 1: ALGEMEEN

Deze algemene voorwaarden maken deel uit van alle door ons te sluiten overeenkomsten en door ons gedane aanbiedingen, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders door ons vermeld. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend. De toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van koper wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

 

ARTIKEL 2: PRIJZEN

Totdat de overeenkomst volledig is nagekomen, zijn wij bevoegd de prijzen te verhogen met de kosten, die het gevolg zijn van overheidsmaatregelen.

 

ARTIKEL 3: LEVERING

De door ons te leveren zaken zijn voor rekening en risico van de koper, alsmede zolang de voorraad strekt. Levering geschiedt conform Incoterms 2000.

 

ARTIKEL 4: LEVERTIJD

Levering binnen Nederland vindt circa 1 week na ontvangst van betaling plaats. Voor overige landen vindt levering circa 2 weken na ontvangst van betaling plaats. Genoemde levertijden zijn slechts indicatief en niet bindend.

 

ARTIKEL 5: OVERMACHT

Indien wij als gevolg van overmacht niet of niet tijdig leveren, heeft de verlopende partij het recht, nadat tenminste 30 dagen zijn verstreken na het intreden van de overmacht, om de (verdere) uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te

ontbinden.

 

ARTIKEL 6: BETALING

De bankkosten voor betaling zijn voor rekening van de koper. Indien koper niet tijdig betaalt is hij van rechtswege in verzuim en is hij vanaf de vervaldatum aan ons een rente verschuldigd gelijk aan 1,5 % per maand over het faktuurbedrag. De buitengerechtelijke kosten, verbonden aan de incasso van een niet of niet geheel betaalde factuur, zijn voor rekening van de koper.

 

ARTIKEL 7: EIGENDOMSVOORBEHOUD

Wij behouden ons het eigendom van alle door ons aan koper geleverde zaken, totdat de koopprijs voor al deze zaken geheel is voldaan. Koper is gehouden de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken als herkenbaar eigendom van ons te bewaren. Koper machtigt ons hierbij reeds nu voor als dan om het terrein en/of perceel, waar de zaken zich bevinden, te betreden teneinde deze te kunnen terugnemen. De goederen worden geleverd zonder recht op retournering of reclamatie van de koper.

 

ARTIKEL 8: OPSCHORTING EN ONTBINDING

Indien koper niet of niet tijdig voldoet aan enige verplichting uit de overeenkomst, hebben wij het recht de (verdere) uitvoering van alle met de koper gesloten overeenkomsten op te schorten en/of de overeenkomst of het niet uitgevoerde gedeelte daarvan te ontbinden. Alle transacties geschieden tegen vooruitbetaling.

 

ARTIKEL 9: KLACHTEN

Geringe in de handel gebruikelijke en/of technische onvermijdelijke afwijkingen in kwaliteit, afmetingen, kleuren, finish en omlopen van de pool (shading), kunnen geen grond opleveren voor klachten.

Retourmelden binnen 10 dagen na ontvangst.

De retourkosten zonder aanleiding of klacht bedragen Eur 40,- per kleed.

ARTIKEL 10: UITSLUITING VAN AANSPRAKELIJKHEID

Wij zijn niet gehouden tot vergoeding van bedrijfsschade of enige andere schade, door koper geleden of te lijden, ten gevolge van vertraagde of ondeugelijke levering danwel gebreken aan geleverde zaken, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld onzerzijds.

 

ARTIKEL 11: PRODUKTAANSPRAKELIJKHEID

Koper vrijwaart ons tegen alle aanspraken(van derden) terzake van door ons aan koper geleverde zaken, waarvoor (die derden) schade mochten hebben geleden of zullen lijden.

 

ARTIKEL 12: TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTER

Op alle onder deze voorwaarden gesloten overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen, terzake waarvan forumkeuze is toegelaten, zullen in eerste aanleg uitsluitend worden voorgelegd aan de rechter in Amsterdam.

/*Sander Breggeman Lightspeed 14-05-2019 Checkout update*/ /*Sander Breggeman Lightspeed END*/